Địa chỉ: Số 20 - Tổ 4- Khu Chợ Thị Trấn Văn Điển – Thanh Trì
Điện thoại: 02438618325

KPKH "vÒNG TUẦN HOÀN CỦA NƯỚC" - MGL (5-6 TUỔI)

HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ KHOA HỌC

Đề tài: Vòng tuần hoàn của nước

Đối tượng: Mẫu giáo lớn

Giáo viên: Nguyễn Thị Thu Huyền